BELEID EN BELEIDSUITGANGSPUNTEN

De directie van Financieel Fit Groep Nederland voert een beleid dat erop is gericht om
de eisen van klanten, vanuit normen alsmede relevante wet- en regelgeving na te
komen.

Mede door middel van deze beleidsverklaring wil de directie van Financieel Fit Groep
kenbaar maken, dat het beleid van de onderneming zich richt op de volgende
uitgangspunten:

– Privacy is een belangrijk bedrijfsrisico voor ons. De directie stelt het beleid vast,
beoordeelt de risico’s, stelt de maatregelen vast en laat periodiek de werking van het
beleid en de naleving van deze maatregelen intern (en extern) beoordelen.
– Financieel Fit Groep, conformeert zich m.b.t privacy aan van toepassing zijnde
wetgeving.
– Financieel Fit Groep beschouwt cybercrime als een ongewenst maatschappelijk
probleem en ziet het als haar taak om passende maatregelen te nemen om schade ten
gevolge van cybercrime zoveel mogelijk te beperken.
– Financieel Fit Groep vertrouwt medewerkers, toeleveranciers en andere stakeholders
op basis van het wederkerigheidsprincipe en gaat ervan uit, dat zij afspraken nakomen
m.b.t. privacy en de vertrouwelijkheid van de informatievoorziening.
– Het HRM-beleid is mede gericht op het verbeteren van de privacy en de integriteit,
vertrouwelijkheid en continuïteit van de informatievoorziening.
– Aanschaf, installatie en onderhoud van informatie- en communicatiesystemen,
alsmede inpassing van nieuwe technologieën, moeten zo nodig met aanvullende
maatregelen worden uitgevoerd, dat hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan interne
normen. Hiertoe worden impactanalyses uitgevoerd.
– Opdrachten aan derden voor het uitvoeren van werkzaamheden worden zodanig
omgeven met maatregelen, dat inbreuk op de privacy zoveel mogelijk wordt voorkomen.
– Bewerkers van persoonsgegevens zijn ISO 27001 gecertificeerd, indien de directie dit
nodig acht.
– Bij de verwerking en het gebruik van gegevens worden maatregelen getroffen om de
privacy van klanten en personeel te waarborgen.
– Gegevensverstrekking extern gebeurt op basis van ‘need to know’. Intern is dit niet
wenselijk omdat kennisdeling essentieel is voor een kosteneffectieve dienstverlening
aan klanten.
– Vertrouwelijke informatie van klanten is uitsluitend opgeslagen in beveiligde productie
omgevingen of projectomgevingen, die adequaat gemonitord worden.
– Input van klanten die vertrouwelijke data bevat, wordt na verwerking op korte termijn
vernietigd.

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers continu
van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Dit beleid is nader
uitgewerkt in procedures, die zijn opgenomen in het managementsysteem.

Putte 16 mei 2018
Financieel Fit Groep Nederland
Jasper J. Maes
Directeur

zeven zekerheden van Financieel Fit

Mis geen financiële tips dankzij onze nieuwsbrief

Ontvang de beste financiële tips en ons laatste nieuws.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sluit menu Mijn Financieel Fit Mijn Financieel Fit
Zoeken
Maak een gratis afspraak